Chọn phương án đúng trong các phương án sau:


Câu 10488 Thông hiểu

Chọn phương án đúng trong các phương án sau:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về hiện tượng dính ướt và không dính ướt

Xem lời giải

...