Hiện tượng mao dẫn :


Câu 10489 Nhận biết

Hiện tượng mao dẫn :


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng định nghĩa về hiện tượng mao dẫn

Xem lời giải

...