Nhúng một ống thủy tinh có đường kính trong nhỏ vào một chậu nước thì:


Câu 10491 Thông hiểu

 Nhúng một ống thủy tinh có đường kính trong nhỏ vào một chậu nước thì:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về hiện tượng dính ướt và không dính ướt - hiện tượng mao dẫn

Xem lời giải

...