Hiện tượng nào sau đây không liên quan tới hiện tượng mao dẫn ?


Câu 10493 Thông hiểu

Hiện tượng nào sau đây không liên quan tới hiện tượng mao dẫn ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng định nghĩa về hiện tượng mao dẫn

Xem lời giải

...