Biểu thức nào sau đây đúng tính độ dâng (hay hạ)của mực chất lỏng trong ống mao dẫn:


Câu 10494 Nhận biết

Biểu thức nào sau đây đúng tính độ dâng (hay hạ)của mực chất lỏng trong ống mao dẫn:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem biểu thức tính độ dâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng trong ống mao dẫn

Xem lời giải

...