Trong trường hợp nào độ dâng lên của chất lỏng trong ống mao dẫn tăng?


Câu 10495 Thông hiểu

Trong trường hợp nào độ dâng lên của chất lỏng trong ống mao dẫn tăng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính độ dâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng trong ống mao dẫn: \(h = \frac{{4\sigma }}{{\rho g{\rm{d}}}}\)

Xem lời giải

...