Đường kính mặt trong của ống hình trụ là 1mm, hai đầu ống đều hở. Cho g = 9,8m/s2.


Đường kính mặt trong của ống hình trụ là 1mm, hai đầu ống đều hở. Cho g = 9,8m/s2.

Câu 10497 Vận dụng

Nhúng thẳng đứng ống trên vào nước. Cho hệ số căng bề mặt của nước là 0,073 N/m và khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3. Nước dính ướt hoàn toàn thủy tinh. Độ dâng lên của mực nước trong ống là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phương pháp:Vận dụng biểu thức tính độ dâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng trong ống mao dẫn: \(h = \frac{{4\sigma }}{{\rho g{\rm{d}}}}\)

Xem lời giải


Đường kính mặt trong của ống hình trụ là 1mm, hai đầu ống đều hở. Cho g = 9,8m/s2.

Câu 10496 Vận dụng

Nhúng thẳng đứng ống trên vào thủy ngân, thấy độ hạ là 1,4cm. Xác định hệ số căng bề mặt. Biết khối lượng riêng của thủy ngân là 13600 kg/m3.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính độ dâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng trong ống mao dẫn: \(h = \frac{{4\sigma }}{{\rho g{\rm{d}}}}\)

Xem lời giải

...