Một ống mao dẫn dài hở hai đầu, đường kính trong 3mm được đổ đầy nước và dựng thẳng đứng. Tìm độ cao nước còn lại trong ống. Cho hệ số căng bề mặt của nước là 0,073 N/m, khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3, lấy g = 10m/s2.


Câu 10499 Vận dụng

Một ống mao dẫn dài hở hai đầu, đường kính trong 3mm được đổ đầy nước và dựng thẳng đứng. Tìm độ cao nước còn lại trong ống. Cho hệ số căng bề mặt của nước là 0,073 N/m, khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3, lấy g = 10m/s2.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính lực căng bề mặt của chất lỏng: \(F = \sigma l = \sigma 2\pi r = \sigma \pi d\)

+ Vận dụng biểu thức tính trọng lực: \(P = mg\)

+ Vận dụng biểu thức tính khối lượng: \(m = \rho V\)

+ Vận dụng biểu thức tính thể tích: \(V = S.h = \pi \frac{{{d^2}}}{4}h\)

Xem lời giải

...