Trong một ống mao dẫn đường kính (0,5mm ) mực chất lỏng dâng lên (11mm ). Tìm khối lượng riêng của chất lỏng này. Biết hệ số căng bề mặt của nó là (0,022N/m ).


Câu 10500 Vận dụng

Trong một ống mao dẫn đường kính \(0,5mm\) mực chất lỏng dâng lên \(11mm\). Tìm khối lượng riêng của chất lỏng này. Biết hệ số căng bề mặt của nó là \(0,022N/m\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính độ dâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng trong ống mao dẫn: \(h = \dfrac{{4\sigma }}{{\rho g{\rm{d}}}}\)

Xem lời giải

...