Nhúng thẳng đứng hai ống mao dẫn vào thủy ngân với đường kính trong là 1mm và 2mm. Hệ số căng bề mặt của thủy ngân là 0,47N/m. Tìm độ chênh lệch ở hai ống. Lấy g = 10m/s2. Khối lượng riêng của thủy ngân là 13600 kg/m3


Câu 10501 Vận dụng

Nhúng thẳng đứng hai ống mao dẫn vào thủy ngân với đường kính trong là 1mm và 2mm. Hệ số căng bề mặt của thủy ngân là 0,47N/m. Tìm độ chênh lệch ở hai ống. Lấy g = 10m/s2. Khối lượng riêng của thủy ngân là 13600 kg/m3


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính độ dâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng trong ống mao dẫn: \(h = \frac{{4\sigma }}{{\rho g{\rm{d}}}}\)

Xem lời giải