Từ thông qua một vòng dây dẫn kín là (phi = ((((2.10)^( - 2))))(pi )cos ( (100pi t + (pi )(4)) ) , ,( (( rm(W))b) ) ). Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là


Câu 105015 Vận dụng

Từ thông qua một vòng dây dẫn kín là \(\Phi = \frac{{{{2.10}^{ - 2}}}}{\pi }\cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)\,\,\left( {{\rm{W}}b} \right)\). Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Suất điện động cảm ứng: ecu = -Φ’

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.