Một người tập thể dục chạy trên một đường thẳng. Lúc đầu người đó chạy với vận tốc trung bình 5m/s trong thời gian 4 phút. Sau đó người ấy giảm vận tốc còn 4m/s trong thời gian 3  phút. Người đó chạy được trên quãng đường bằng bao nhiêu?


Câu 10503 Vận dụng

Một người tập thể dục chạy trên một đường thẳng. Lúc đầu người đó chạy với vận tốc trung bình $5m/s$ trong thời gian $4$ phút. Sau đó người ấy giảm vận tốc còn $4m/s$ trong thời gian $3$  phút. Người đó chạy được trên quãng đường bằng bao nhiêu?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng công thức xác định quãng đường : \(s = vt\)

Xem lời giải

...