Chuyển động thẳng đều là:


Câu 10508 Nhận biết

Chuyển động thẳng đều là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...