Đồ thị vận tốc - thời gian của chuyển động thẳng đều là:


Câu 10514 Nhận biết

Đồ thị vận tốc - thời gian của chuyển động thẳng đều là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...