Chọn phát biểu đúng về sự nóng chảy và đông đặc:


Câu 10517 Nhận biết

Chọn phát biểu đúng về sự nóng chảy và đông đặc:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng định nghĩa về sự nóng chảy và sự đông đặc

Xem lời giải

...