Một vật chuyển động thẳng đều với phương trình (x = (x_0) + v(t - (t_0)) ). Kết luận nào dưới dây là sai?


Câu 10518 Thông hiểu

Một vật chuyển động thẳng đều với phương trình \(x = {x_0} + v(t - {t_0})\). Kết luận nào dưới dây là sai?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...