Điều nào sau đây là sai khi nói về sự đông đặc?


Câu 10519 Thông hiểu

Điều nào sau đây là sai khi nói về sự đông đặc?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

 Vận dụng lí thuyết về sự đông đặc

Xem lời giải

...