Biểu thức nào sau đây là biểu thức của nhiệt nóng chảy


Câu 10521 Nhận biết

Biểu thức nào sau đây là biểu thức của nhiệt nóng chảy


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng lí thuyết về nhiệt nóng chảy

Xem lời giải

...