Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt nóng chảy?


Câu 10522 Thông hiểu

Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt nóng chảy?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về nhiệt nóng chảy

Xem lời giải

...