Điều nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn?


Câu 10524 Thông hiểu

Điều nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn

Xem lời giải

...