Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là


Câu 10544 Nhận biết

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...