Cho 0,03 mol hỗn hợp 2 muối NaX và NaY (X, Y là 2 halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp) tác dụng với AgNO3 dư được 4,75 gam kết tủa. X và Y là


Câu 10627 Vận dụng

Cho 0,03 mol hỗn hợp 2 muối NaX và NaY (X, Y là 2 halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp) tác dụng với AgNO3 dư được 4,75 gam kết tủa. X và Y là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

TH1: chỉ thu được 1 kết tủa => X và Y là F và Cl

Bảo toàn Cl: nNaCl = nAgCl so sánh với nhỗn hợp muối

TH2: thu được 2 kết tủa AgX và AgY

Gọi nguyên tố trung bình của X và Y là  

Bảo toàn : ${n_{Ag\bar M}}\,\, = {n_{Na\bar M}}$ => ${M_{Ag\bar M}}$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.