Cho 0,1 mol FeCl2 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 10630 Vận dụng

Cho 0,1 mol FeCl2 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag↓

Cl- + Ag+  → AgCl↓

=> mkết tủa = mAg + mAgCl

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.