Cho 200 ml dung dịch AgNO3 0,1M tác dụng với 100 ml dung dịch FeCl2 0,1M thu được chất rắn có khối lượng là


Câu 10631 Vận dụng

Cho 200 ml dung dịch AgNO3 0,1M tác dụng với 100 ml dung dịch FeCl2 0,1M thu được chất rắn có khối lượng là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xảy ra các phản ứng:

Fe2+  +  Ag+ → Fe3+ + Ag↓

Cl-   +   Ag+  → AgCl↓

=> mkết tủa = mAg + mAgCl 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.