Cho 100 ml dung dịch FeCl2 xM tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 3M thu được 47,4 gam kết tủa. Giá trị của x là


Câu 10632 Vận dụng

Cho 100 ml dung dịch FeCl2 xM tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 3M thu được 47,4 gam kết tủa. Giá trị của x là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Gọi nAg = a mol; nAgCl = b mol => mkết tủa = PT(1)

 +) Nếu AgNO3 phản ứng hết => hệ a, b

+) Nếu AgNO3 còn dư

=> nFe2+ = a = 0,1x mol => nCl- = 0,2x mol, thay vào PT(1) => x

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.