Hình sau cho biết đồ thị tọa độ của một chiếc xe chuyền động trên đường thẳng. Vận tốc của xe là:


Câu 10638 Vận dụng

Hình sau cho biết đồ thị tọa độ của một chiếc xe chuyền động trên đường thẳng. Vận tốc của xe là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng biêu thức \(v = \frac{{{x_2} - {x_1}}}{{{t_2} - {t_1}}}\)

Xem lời giải

...