Trong các đồ thị x – t dưới đây, đồ thị nào không biểu diễn chuyển động thẳng đều.


Câu 10640 Thông hiểu

Trong các đồ thị $x – t$ dưới đây, đồ thị nào không biểu diễn chuyển động thẳng đều.


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...