Điều nào sau đây là đúng đối với hơi bão hòa?


Câu 10648 Thông hiểu

Điều nào sau đây là đúng đối với hơi bão hòa?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về hơi bão hòa

Xem lời giải

...