Biểu thức nào sau đây là biểu thức của nhiệt hóa hơi:


Câu 10649 Nhận biết

Biểu thức nào sau đây là biểu thức của nhiệt hóa hơi:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng lí thuyết về nhiệt hóa hơi

Xem lời giải

...