Chọn câu trả lời đúng. Nhiệt nóng chảy riêng của vàng là 62,8.103 J/Kg.


Câu 10651 Thông hiểu

Chọn câu trả lời đúng. Nhiệt nóng chảy riêng của vàng là 62,8.103 J/Kg.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về nhiệt nóng chảy

Xem lời giải

...