Chọn câu phát biểu sai:


Câu 10652 Thông hiểu

Chọn câu phát biểu sai:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về sự chuyển thể

Xem lời giải

...