Sự sôi là:


Câu 10653 Nhận biết

Sự sôi là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng lí thuyết về sự sôi

Xem lời giải

...