Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ trong dung dịch H2SO4 thu được dung dịch Y. Trung hòa hết lượng axit trong dung dịch Y rồi cho phản ứng ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 8,64 gam Ag. Thành phần % về khối lượng của saccarozơ trong hỗn hợp X là


Câu 1070 Vận dụng

Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ trong dung dịch H2SO4 thu được dung dịch Y. Trung hòa hết lượng axit trong dung dịch Y rồi cho phản ứng ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 8,64 gam Ag. Thành phần % về khối lượng của saccarozơ trong hỗn hợp X là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Bước 1:  Viết sơ đồ phản ứng

Glu → 2Ag (glucozo, fructozo)

Sac \(\xrightarrow{+{{H}_{2}}O;{{H}^{+}}}\)  1glu + 1fruc → 4Ag

- Bước 2: Lập hệ tính số mol của glu và sac

nAg = 2nGlu + 4nSac

mhh = mGlu + mSac

- Bước 3: Tính %Sac

\(\% Sac = \dfrac{{{m_{Sac}}}}{{{m_{hh}}}}.100\% \)

Xem lời giải

...