Thủy phân m gam mantozo, sau một thời gian thu được dung dịch X. Khi cho dung dịch X tác dụng gần hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được tối đa 194,4 gam Ag. Biết hiêu suất quá trình thủy phân là 80%. Giá trị  gần nhất  của m là :


Câu 1072 Vận dụng cao

Thủy phân m gam mantozo, sau một thời gian thu được dung dịch X. Khi cho dung dịch X tác dụng gần hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được tối đa 194,4 gam Ag. Biết hiêu suất quá trình thủy phân là 80%. Giá trị  gần nhất  của m là :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Bước 1:  Tìm mối liên hệ giữa số mol mantozo phản ứng với số mol mantozo ban đầu

\(H\%  = \dfrac{{{n_{pu}}}}{{{n_{bd}}}}.100\%  =  > {n_{pu}} = {n_{bd\,.}}\,.H\% \)

- Bước 2: Tính số mol mantozo phản ứng

nAg = 2(nglu + nMantozo dư) = 2 (2n man pu + nman dư ) = 2 [2nman pu + (nman bđ - n man pu)] = 2 (nman bđ +  nman pu)

=> n man bd

Xem lời giải

...