Read and choose the best answer. I live in a house near the sea. It is ................. (1) old house, about 100 years old and ................. (2) very small. There are two bedrooms upstairs ................. (3) no bathroom. The bathroom is downstairs ................. (4) the kitchen. There is a living room where there is a lovely old fireplace. There is a garden ................. (5) the house. The garden ................. (6) down to the beach and in spring and summer ................. (7) flowers everywhere. I like sitting alone ................. (8) my dog, Jack, but we have a lot of visitors. My city friends often stay with ................. (9) I love my house for ................. (10) reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.    

Read and choose the best answer.

I live in a house near the sea. It is ................. (1) old house, about 100 years old and ................. (2) very small. There are two bedrooms upstairs ................. (3) no bathroom. The bathroom is downstairs ................. (4) the kitchen. There is a living room where there is a lovely old fireplace. There is a garden ................. (5) the house. The garden ................. (6) down to the beach and in spring and summer ................. (7) flowers everywhere. I like sitting alone ................. (8) my dog, Jack, but we have a lot of visitors. My city friends often stay with ................. (9) I love my house for ................. (10) reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

 
 

Câu 107549 Thông hiểu
I live in a house near the sea. It is ................. (1) old house.

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Mạo từ

a : đứng trước danh từ số ít bắt đầu bằng phụ âm và được nhắc đến lần đầu

an: đứng trước danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm  và được nhắc đến lần đầu

the : đứng trước danh từ đã xác định hoặc đước nhắc đến từ lần thứ 2

 
 

Xem lời giải


Câu 107548 Nhận biết
 It is an old house, about 100 years old and ................. (2) very small.

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Đại từ - Chủ ngữ

Xem lời giải


Câu 107547 Thông hiểu

There are two bedrooms upstairs ................. (3) no bathroom. 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Liên từ

Xem lời giải


Câu 107546 Nhận biết
 The bathroom is downstairs ................. (4) the kitchen.

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Giới từ

Xem lời giải


Câu 107545 Nhận biết
There is a garden ......... (5) the house.

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: giới từ

Xem lời giải


Câu 107544 Nhận biết
The garden ................. (6) down to the beach.

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: thì hiện tại đơn

Xem lời giải


Câu 107543 Vận dụng
 in spring and summer ................. (7) flowers everywhere.

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Đại từ chỉ định

Xem lời giải


Câu 107542 Nhận biết

I like sitting alone ................. (8) my dog, Jack


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Giới từ

Xem lời giải


Câu 107541 Vận dụng

My city friends often stay with ................. (9).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Tân ngữ

Xem lời giải


Câu 107540 Thông hiểu

I love my house for ................. (10) reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

 
 

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Lượng từ

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.