Khi thủy phân saccarozơ thì thu được


Câu 1079 Nhận biết

Khi thủy phân saccarozơ thì thu được


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất hóa học về saccarozo

1sac → 1glu + 1fruc

Xem lời giải

...