Nhiệt lượng cần thiết để một vật từ trạng thái rắn hóa hơi hoàn toàn:


Câu 10791 Nhận biết

 Nhiệt lượng cần thiết để một vật từ trạng thái rắn hóa hơi hoàn toàn:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng biểu thức xác định nhiệt lượng cần thiết để một vật từ trạng thái rắn hóa hơi hoàn toàn

Xem lời giải

...