Ở trạng thái cân bằng nhiệt, ta có:


Câu 10793 Nhận biết

Ở trạng thái cân bằng nhiệt, ta có:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng lí thuyết và phương trình về cân bằng nhiệt

Xem lời giải

...