Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?


Câu 1082 Nhận biết

Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...