Số NST trong tế bào ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân là


Câu 10847 Nhận biết

Số NST trong tế bào ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân là


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...