Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?


Câu 1088 Nhận biết

Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...