Khi nói về độ ẩm tuyệt đối câu nào sau đây là đúng ?


Câu 10941 Nhận biết

Khi nói về độ ẩm tuyệt đối câu nào sau đây là đúng ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về độ ẩm tuyệt đối

Xem lời giải

...