Biểu thức nào sau đây xác định độ ẩm tỉ đối của không khí ?


Câu 10944 Thông hiểu

Biểu thức nào sau đây xác định độ ẩm tỉ đối của không khí ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lí thuyết về độ ẩm tỉ đối (hay độ ẩm tương đối)

Xem lời giải

...