Kết luận nào sau đây là đúng?


Câu 10952 Thông hiểu

Kết luận nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về độ ẩm không khí

Xem lời giải

...