Không khí ở 250C có độ ẩm tương đối là 70% . Khối lượng hơi nước có trong 1m3 không khí là bao nhiêu? Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 250C là 23g/m3


Câu 10953 Vận dụng

Không khí ở 250C có độ ẩm tương đối là 70% . Khối lượng hơi nước có trong 1m3 không khí là bao nhiêu? Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 250C là 23g/m3


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức: \(f = \frac{a}{A}.100\% \)

Xem lời giải

...