Không khí ở một nơi có nhiệt độ 300C, có điểm sương là 200C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí tại đó là bao nhiêu? Biết độ ẩm cực đại ở nhiệt độ 200C là (A = 17,3g/(m^3) ).


Câu 10955 Vận dụng

Không khí ở một nơi có nhiệt độ 300C, có điểm sương là 200C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí tại đó là bao nhiêu? Biết độ ẩm cực đại ở nhiệt độ 200C là \(A = 17,3g/{m^3}\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về độ ẩm không khí

Xem lời giải

...