Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là


Câu 1110 Vận dụng

Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) ${{n}_{{{H}^{+}}}}$> 2nH2  => axit dư, dung dịch Y chứa H+

+) ${{n}_{{{H}^{+}}}}$ = 0,5 – 0,475 = 0,025 mol

=> [H+] = 0,1 M => pH = 1

Xem lời giải

...