Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là


Câu 1113 Vận dụng

Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Kim loại nhóm IIA có mức oxi hóa +2 trong hợp chất

+)X + 2HCl → XCl2 + H2

   0,03           ←            0,03

$ \to \bar M = \frac{{1,67}}{{0,03}} = 55,67$

Ta thấy MCa = 40 < 55,67 < MSr = 88

Xem lời giải

...