Chọn phát biểu đúng. Vật rắn là


Câu 11133 Nhận biết

Chọn phát biểu đúng. Vật rắn là


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...