Các dạng cân bằng của vật rắn là:


Câu 11134 Nhận biết

Các dạng cân bằng của vật rắn là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...